About Us
Leaders Team
  • Zhou Xinmin
  • Xu Depeng
  • Xu Wei
  • Zhang Yinsheng
  • Hu Liangguan
  • Liao Jisheng
  • Hu Shiwei
  • Wu Xiaowen
  • Wu Zhixiang
  • Lin Dong

Chairman of board , Secretary of the Party Committee, AVIC Changfei.

Zhou Xinmin

President, AVIC CHANGHE, Deputy Secretary of the Party Committee

Deputy Secretary of the Party Committee

Xu Depeng

Vice President , AVIC CHANGHE

Xu Wei

Vice President , AVIC CHANGHE

Zhang Yinsheng

Vice President , AVIC CHANGHE

Hu Liangguan

Vice President , AVIC CHANGHE

Liao Jisheng

Deputy Secretary of the Party Committee, 

Secretary of Committee for Discipline Inspection,

Chairman of Labour Union   AVIC CHANGHE.

Hu Shiwei

Vice President , AVIC CHANGHE

Wu Xiaowen

Vice President , AVIC CHANGHE

Wu Zhixiang

Vice President , AVIC CHANGHE

Lin Dong